Xử lý nợ của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng

0
35

          Ngày 20 tháng 08 năm 2015, Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 11/2015/TT-NHNN hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp đổi mới theo nghị định 118/2014/NĐ-CP.

           Theo đó, tổ chức tín dụng được xem xét, quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ như đã được phân loại trước khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ vay phát sinh trước thời điểm công ty nông, lâm nghiệp được sắp xếp, đổi mới theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP.

khoan no cua cong ty nong, lam nghiep

           Việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản nợ vay phát sinh trước thời điểm sắp xếp, đổi mới thì được thực hiện 1 lần và thời hạn thực hiện cơ cấu lại là 2 năm kể từ ngày công ty nông, lâm nghiệp được tiếp tục duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu hoặc chuyển đổi thành ban quản lý rừng phòng hộ, công ty CP, công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

           Tổ chức tín dụng phải thường xuyên rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của công ty nông, lâm nghiệp sau khi khoản nợ vay được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ. Khoản vay đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư này nhưng công ty nông, lâm nghiệp vẫn không trả được nợ khi đến hạn theo thời hạn cơ cấu lại thì tổ chức tín dụng thực hiện phân loại và xử lý khoản nợ vay theo quy định của pháp luật về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here