Thông tư 18/2011: Quy chuẩn đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Thông tư 18/2011: Quy chuẩn đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng

Chia sẻ:

Ngày 30 tháng 05 năm 2011 Bộ Trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 18/2011/TT-BYT. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2011. Thông tư đã quy định rõ về các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, đảm bảo tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm nhằm cải thiện sức khỏe nhưng vẫn trong giới hạn đúng quy định.  Việc tăng cường vi chất dinh dưỡng là một can thiệp hiệu quả về mặt kinh tế vì ngăn chặn các vấn đề về sức khỏe có liên quan đến việc thiếu hụt chất dinh dưỡng sẽ tiết kiệm được hơn rất nhiều so với việc điều trị các bệnh có liên quan.

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Quyết định 38/2008: mức tối đa của Melamine nhiễm chéo t... Ngày 11 tháng 12 năm 2008  Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 38/2008/QĐ-BYT về việc ban hành quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm và không áp dụng với bất kỳ trường hợp nào cố ý cho melamine vào thực phẩm.  Bộ Y khẳn...
Nghị định 38/2012 chi tiết một số điều của Luật an toàn ... Ngày 25 tháng 04 năm 2012 Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2012/NĐ-CP định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doan...
QCVN 4-15:2010/BYT về chất xử lý bột dùng làm phụ gia th... QCVN 4-15:2010/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 44/2010/TT-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y...
Quyết định 3742/2001: các chất phụ gia thực phẩm được ph... Ngày 31 tháng 8 năm 2001 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT về việc ban hành quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm trên lãnh thổ Việt Nam bao gồm cả thực phẩm nhập khẩu và phụ gia nhập khẩu bắt buộc áp dụng đối ...
Thông tư 28/2012 về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy... Ngày 12 tháng 12 năm 2012 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý có liên quan đến hoạt đ...