Các quy định trong Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

0
48

Sáng 12/06, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa với 410/422 phiếu tán thành, chính thức được Quốc hội thông qua. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, có 4 chương với 35 điều quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, cơ quan liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.Sáng 12/06, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa với 410/422 phiếu tán thành, chính thức được Quốc hội thông qua. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, có 4 chương với 35 điều quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, cơ quan liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các quy định trong Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Các quy định trong Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

1. Tiêu chí để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật gồm có:

• Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không vượt quá 200 người, đáp ứng 1 trong 2 tiêu chí: Tổng nguồn vốn không vượt quá 100 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu năm trước liền hề không vượt quá 300 tỷ đồng.

• Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa xác định theo lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp, xây dựng; thương mại, dịch vụ.

2. Nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa:

• Trong Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định rõ việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tôn trọng quy luật thị trường, phù hợp điều ước quốc tế khi Việt Nam là nước thành viên.

• Bảo đảm minh bạch, công khai về nội dung, đối tượng, thủ tục, trình tự, nguồn lực, mức hỗ trợ, kết quả.

• Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có thời hạn, có trọng tâm, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ, khả năng cân đối nguồn lực.

• Việc hỗ trợ này sử dụng nguồn lực ngoài Nhà nước do các tổ chức cá nhân tài trợ được phép thực hiện theo quy định của tổ chức cá nhân đó nhưng phải đúng quy định của pháp luật…

Luật quy định rõ về các hành vi bị nghiêm cấm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không đúng nguyên tắc, đối tượng, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phân biệt đối xử, gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cố ý báo cáo, cung cấp thông tin giả mạo, không trung thực liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sử dụng nguồn lực hỗ trợ không đúng mục đích đã cam kết…

3. Hành vi nghiêm cấm trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

• Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không đúng nguyên tắc, không đúng đối tượng, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

• Lợi dụng quyền hạn, chức vụ làm trái quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

• Gây chậm trễ, phân biệt đối xử, gây phiền hà cản trở, làm khó khi doanh nghiệp nhỏ mà vừa đăng ký kinh doanh, sách nhiễu đối với các doanh nghiệp nhỏ khi doanh nghiệp hoạt động hoặc làm thủ tục hành chính; các đối tượng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa…

• Cố tình báo cáo cung cấp thông tin không chính xác, thông tin giả mạo liên quan tới hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; dùng nguồn lực hỗ trợ sai mục đích cam kết.

Trong Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có những quy định hết sức rõ ràng cụ thể về các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như trách nhiệm trong hoạt động hỗ trợ này. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư-ông Nguyễn Chí Dũng cũng khẳng định rằng Luật này sẽ lấy trọng tâm là phục vụ doanh nghiệp khi giải trình Quốc hội vào cuối tháng 5.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ góp phần hỗ trợ khoảng 97% doanh nghiệp Việt Nam, là Luật quan trọng thể hiện vai trò của Chính phủ khi hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân, góp phần thúc đẩy mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp đăng ký thành lập doanh nghiệp và đi vào hoạt động vào năm 2020.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here