Địa vị pháp lý của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trong công ty Cổ phần

Có thể nói dù là hoạt động sản xuất hay kinh doanh. Đối với doanh nghiệp giám đốc hay tổng giám đốc đều có vai trò quan trọng đối với hoạt động công ty. Tuy nhiên bên cạnh quy định cần hiểu rõ thêm về Địa vị pháp lý của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trong công ty Cổ phần. Hãy cùng luật Việt Tín tìm hiểu về các vấn đề trên.

Theo quy định về Luật Doanh nghiệp 2014 có thể thấy:

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là do Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số thành viên HĐQT hoặc thuê người khác. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ảnh minh họa: giám đốc công ty cổ phần
Ảnh minh họa: giám đốc công ty cổ phần

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá năm năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.

Về cơ bản. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

  • Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;
  • Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
  • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
  • Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty;
  • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
  • Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
  • Tuyển dụng lao động;
  • Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.
Quy định về giám đốc tổng giám đốc công ty cổ phần
Quy định về giám đốc tổng giám đốc công ty cổ phần

Xem thêm: Quy định về giám đốc tổng giám đốc công ty cổ phần

Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận