Hỏi: xin tư vấn thay đổi điều lệ công ty

Em muốn hỏi là khi nào thì một công ty phải thay đổi điều lệ kinh doanh? cụ thể trong trường một công ty TNHH ABC khi thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, thay đổi cả thành viên góp vốn theo giấy đăng ký kinh doanh, thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật ghi trong đăng ký kinh doanh thì có phải thay đổi điều lệ công ty không?

Điều 22 Luật doanh nghiệp 2005 quy định về nội dung Điều lệ công ty bao gồm những nội dung cơ bản như sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ; cách thức tăng và giảm vốn điều lệ.

Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.

 • Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần của cổ đông sáng lập, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại đối với công ty cổ phần;
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý.

Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên;
 • Những trường hợp thành viên có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Họ, tên, chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật, của chủ sở hữu công ty, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.

Các nội dung khác do thành viên, cổ đông thoả thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
Vậy khi CTy tiến hành thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, làm thay đổi một hoặc một số những nội dung trên thì Cty phải sửa đổi Điều lệ cho phù hợp.

Chúc bạn thành công !

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận