Hỏi: quy định về tăng vốn điều lệ công ty ?

Thưa luật sự tại Luật Việt Tín xin cho tôi biết quy định về tăng vốn điều lệ trong công ty cổ phần, các điều kiện mà công ty phải tuân thủ khi kết chuyển thặng dư vốn để bổ sung vào vốn điều lệ của công ty?
Cảm ơn anh chị !

Về vấn đề này tại Thông tư số 19/2003/TT-BTC ngày 20/3/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần có quy định như sau:

Hỏi: quy định về tăng vốn điều lệ công ty

Vốn điều lệ của công ty cổ phần được điều chỉnh tăng trong các trường hợp sau:

  1. Phát hành cổ phiếu mới để huy động thêm vốn theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp theo hình thức chuyển nợ thành vốn góp cổ phần theo thoả thuận giữa doanh nghiệp và các chủ nợ.
  2. Chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phần: việc tăng vốn điều lệ chỉ được thực hiện khi đã đảm bảo đủ các điều kiện để trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần theo quy định của pháp luật và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.
  3. Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu.
  4. Phát hành cổ phiếu mới để thực hiện sáp nhập một bộ phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác vào công ty.
  5. Kết chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung tăng vốn điều lệ.

Việc kết chuyển thặng dư vốn để bổ sung vốn điều lệ của công ty cổ phần phải tuân thủ các điều kiện sau:

  1. Ðối với khoản chênh lệch tăng giữa giá bán và giá vốn mua vào của cổ phiếu quỹ, công ty được sử dụng toàn bộ chênh lệch để tăng vốn điều lệ. Trường hợp chưa bán hết cổ phiếu quỹ  thì công ty chỉ được sử dụng phần chênh lệch tăng giữa nguồn thặng dư vốn so với tổng giá vốn cổ phiếu quỹ chưa bán để bổ sung tăng vốn điều lệ. Nếu tổng giá vốn cổ phiếu quỹ chưa bán bằng hoặc lớn hơn nguồn thặng dư vốn thì công ty chưa được điều chỉnh tăng vốn điều lệ bằng nguồn vốn này.
  2. Ðối với khoản chênh lệch giữa giá bán với mệnh giá cổ phiếu được phát hành để thực hiện các dự án đầu tư thì công ty cổ phần chỉ được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ sau 3 năm kể từ khi dự án đầu tư đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.
  3. Ðối với khoản chênh lệch giữa giá bán với mệnh giá cổ phiếu được phát hành để cơ cấu lại nợ, bổ sung vốn kinh doanh thì công ty cổ phần chỉ được sử dụng để bổ sung tăng vốn điều lệ sau 1 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.
  4. Những nguồn thặng dư vốn quy định trên đây được chia cho các cổ đông dưới hình thức cổ phiếu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông.

Hi vọng thông tin trên đã thỏa mãn câu hỏi của bạn ! Chúc bạn thành công !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận