Khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển để hoàn thiện thể chế kinh tế

0
39

Sáng nay ngày 19/07, Đảng ủy khối các cơ quan cấp tỉnh đã được tổ chức để quán triệt Nghị quyết T.Ư số 5 (khóa XII) về công việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; Quy định số 86- QĐ/TW về công tác giám sát trong Đảng của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 12- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường vai trò nêu gương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị lần này, PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương, đã đưa ra những ý kiến, vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 05, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng cho xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp Nhà nước; Nghị quyết về phát triển nền kinh tế tư nhân trở thành một nguồn động lực quan trọng đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Quy định số 86/QĐ-TW, được ban hành ngày 01/06/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng.

Khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển để hoàn thiện thể chế kinh tế

Sau quá trình hơn 30 năm đổi mới, đặc biệt là sau quá trình 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 06, BCH Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục hoàn thiện thể chế cho nền kinh tế thị trường định hướng cho xã hội chủ nghĩa”, đất nước ta đã đạt được rất nhiều các thành tựu quan trọng nhưng vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần được giải quyết ngay. Nghị quyết Trung ương 05 (khóa XII) tiếp tục khẳng định điểm chỉ đạo quan trọng nhất của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và hoàn thiện thể chế cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để đất nước ta phát triển nhanh và bền vững.

Trong quá trình phát triển, tổng kết công tác thực tiễn, Trung ương Đảng chỉ đạo tiếp tục thực hiện hoàn thiện các thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; cần phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường; gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển kinh tế một cách bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả trong thời buổi hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, vai trò xây dựng và thực hiện thể chế kinh tế của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng cho xã hội chủ nghĩa.

Cũng tại hội nghị lần này, ban Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan cấp tinh đã quán triệt lại các nội dung Chỉ thị số 12- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với việc tăng cường vai trò nêu gương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên. Đảng ủy khối giao nhiệm vụ cho các Đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc sau hội nghị này chuyển tải đến cán bộ, đảng viên và xây dựng chương trình hành động đối với các nội dung được quán triệt.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here