Quyền lợi của cổ đông trong công ty cổ phần

0
42
Quyền lợi của cổ đông trong công ty cổ phần
Quyền lợi của cổ đông trong công ty cổ phần

Luật Doanh nghiệp năm 2014 thay thế luật doanh nghiệp 2005. Theo đó đã có nhiều sửa đổi, bổ sung theo hướng có lợi cho các cổ đông. Đảm bảo hành lang pháp lý sẽ giúp cho các cổ đông yên tâm đầu tư kinh doanh hơn. Hãy cùng Luật Việt Tín tìm hiểu về quyền lợi của cổ đông trong công ty cổ phần.

Cổ đông là gì?

Để có thể hiểu được quyền lợi của cổ đông trong công ty cổ phần. Ta cần phải hiểu cổ đông là gì? Căn cứ tại điều 4 của luật doanh nghiệp 2014 đã nêu:

  • Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.
  • Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.
Quyền lợi của cổ đông trong công ty cổ phần
Quyền lợi của cổ đông trong công ty cổ phần

Quy định pháp luật về quyền của cổ đông

Như đã nói ở trên có thể thấy quyền lợi đầu tiên của cổ đông trong công ty cổ phần là được hưởng lợi nhuận (hay còn gọi là cổ tức) khi công ty kinh doanh có lãi. Điều dễ nhận thấy đó là: quyền đi đôi với nghĩa vụ. Theo đó cổ đông sẽ chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ cổ phần của mình khi công ty kinh doanh thua lỗ.

Quyền của cổ đông phổ thông

Quyền của cổ đông phổ thông được quy định cụ thể tại Điều 114 Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra còn có quyền khác như:

  • Hưởng cổ tức của công ty cổ phần
  • Tham gia biểu quyết để quyết định đường lối của công ty trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông
  • Được ưu tiên mua cổ phần khi công ty tiến hành chào bán
  • Yêu cầu triệu tập đại hội đồng cổ đông trong một số trường hợp
  • Các quyền lợi khác nếu công ty có quy định trong điều lệ.

Xem thêm: Quyền biểu quyết trong công ty cổ phần theo quy định mới

Quyền của cổ đông ưu đãi

Tuy nhiên với cổ đông ưu đãi cần chú ý đến Điều 116 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 như sau:
“1- Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.
2- Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau đây: (a) Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này; (b) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
3-. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.”
Dễ thấy cổ đông ưu đãi không được hưởng đầy đủ quyền theo quy định trên. Cổ đông ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Cổ đông ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đã hoàn lại đều không có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), không có quyền biểu quyết và cũng không có quyền để cử người vào Hội đồng quản trị (HĐQT) và ban kiểm soát (BKS) (Điều 117, Điều 118).
Ngoài các quyền lợi nói trên. Cần phải nhấn mạnh lại một lần nữa. Cổ đông công ty cổ phần phải chịu các trách nhiệm tương đương với phần vốn cam kết góp của mình trong công ty.
Hình ảnh 1 thành lập công ty cổ phần có cổ đông là tổ chức
Thành lập công ty cổ phần dễ dàng cùng Luật Việt Tín
Mọi những thắc mắc về quy định quyền lợi của cổ đông trong công ty cổ phần. Cũng như các vấn đề pháp lý khác như: thành lập công ty, góp vốn doanh nghiệp, thay đổi nội dung kinh doanh…
Quý khách hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín chúng tôi để được tư vấn hướng dẫn đầy đủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Chúc các bạn thành công.

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here